Utilitza el nostre Cercador R3 i esbrina què fer amb els teus residus

¿Saps que ...?

L'eliminació de piles o bateries usades per incineració o en abocador produeix l'alliberament dels seus components contaminants i persistents al medi ambient. Entre aquests components es troben diversos metalls pesats, alguns d'ells extremadament tòxics, cancerígens, mutàgens o al·lèrgens (cadmi, mercuri, plom, zinc, níquel,etc.).
Una sola pila botó de mercuri pot contaminar 600.000 litres d'aigua.